http://www.vestnik-avicenna.tj/ru/obshchaya-informatsiya/obshchaya-informatsiya/
http://www.vestnik-avicenna.tj/tj/malumoti-umumi/malumoti-umumi/
http://www.vestnik-avicenna.tj/en/general-information/general-information/

ISSN 2074-0581

Паёми Сино

МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-ТИББИИ ТАҚРИЗӢ

Ҳар се моҳ чоп мешавад
Соли 1999 таъсис ёфтааст

Нашрияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Мувофиқи қарори Раёсати Комииссияи олии аттестатсионии (КОА) Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия маҷаллаи «Паёми Сино» («Вестник Авиценны») ба Феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст (№ 22/17 аз 23 майи с. 2003 ва такроран – аз 1 декабри с. 2015)

Маҷалла дар ИРИИ (Индекси россиягии иқтибоси илмӣ), Science Index ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 464 аз 5.01.1999 ба қайд гирифта шуд. Санаи азнавбақайдгирӣ 12.11.2018, № 084/МЧ-97

Суроғаи таҳририя:
734003, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, пр. Рудаки, 139.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино
Тел.: (+992) 44 600 3637 (+992) 37 224 4583
    (+992) 37 224 4583
E-mail: avicenna@tajmedun.tj
Сомона: www.vestnik-avicenna.tj
Индекси обуна: 77688