Phthisiatry

doi: 10.25005/2074-0581-2017-19-1-90-93
DETECTABILITY OF PULMONARY TUBERCULOSIS IN SCHOOLCHILDREN FROM DIFFERENT REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

U.Yu. Sirodjidinova1, O.I. BoboKHodjaev1, K.I. Pirov1, F.S. Sirodjidinov1

1Department of Phthisiopulmonology, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

Objective: To study the infection rate and latent forms of tuberculosis (TB) among the children of school age.

Methods: Comparative results of tuberculin diagnostics among children of school age (8-14 years) in Dushanbe (4284 children) and in the rural area of the Dj. Rumi district (1884 children) at the Khatlon region of the Republic of Tajikistan are presented.

Results: The obtained data confirm that the infection of children with TB in Dushanbe comprises 10.7% and in rural areas 1,5 times more than urban reaching 16.2%. Patients who have not been previously reported to anti-tuberculosis institutions were detected: in Dushanbe – 4 patients, in the village – 3 patients. The number of identified patients in the recalculation for 100,000 surveyed people in Dushanbe reached 93.2 and in the village it was almost 2 times more – 159.2.

Conclusion: One of the main reason is the lack of unregular tuberculin diagnostics, ignorance of BCG revaccination and unawareness of PHC doctors in undetected patients among the schoolchildren.

Keywords: Tuberculosis, tuberculin diagnostics, prepubertal age, infection, morbidity.

Download file:


References
  1. Aksyonova VА, Baryshnikova LА, Кlevko NI. Sovremennye podkhody k skrinningu tuberkulyoznoy infektsii u detey i podrostkov v Rossii [Modern approaches to screening tuberculosis infection in children and adolescents in Russia]. Мeditsinskiy sovet. 2015;4:30-5.
  2. Bobokhojaev ОI, Sirodjidinova UY, Аbdulloev ZH, Pirov KI, Ismonov HI, Mirzoeva FO, i dr. Rukovodstvo po upravleniyu za tuberkulyozom [Tuberculosis management manual]. Utv. Rasporyazheniem MZiSZN RT. 25.02.2015. Dushanbe. 122 p.
  3. Starshinova АА, Dovgalyuk IF, Pavlova MV, Yalfimov AN. Vliyanie faktorov riska na razvitie i techenie tuberkulyoznoy infektsii u detey iz semeynogo kontakta v sovremennoy sotsial’no-epidemiologicheskoy situatsii [Influence of risk factors on the development and course of tuberculosis infection in children from family contact in the modern social-epidemiological situation]. Тub. i bol. lyogkikh. 2010;6:34-9.
  4. Sirodjidinova UY, Bobokhodjaev OI, Мirzoeva FO, Radjabov DR. Аnaliz situatsii po tuberkulyozu v Respublike Tadzhikistan [Analysis of the situation of tuberculosis in the Republic of Tajikistan]. Тub. i bol. lyogkikh. 2015;2:32-6.
  5. Sirodjidinova UY, Ismoilov SD, Pulatova LM, Bobokhodjaev OI, Pirov KI. Epidemiologicheskaya situatsiya po tuberkulyozu u detey iz ochagov infektsii [Epidemiological situation of tuberculosis in children from foci of infection]. Avicenna Bulletin (Vestnik Avitsenny). 2012;1:109-12.
  6. Аksyonova VА. Тuberkulyoz u detei i podrostkov [Tuberculosis in children and adolescents]: Prakticheskoe rukovodstvo. Moscow, RF: Meditsina; 2007. 94 p.
  7. Pirov К, Sirodjidinova U, Bobokhodjaev O, Zachariah R. Sluchay tuberkulyoza u detey v g. Dushanbe, Tadzhikistan [Cases of tuberculosis in children in Dushanbe, Tajikistan]. Zhurnal Evropeiskogo regional’nogo byuro VOZ «Panorama». 2016;2(1):89-92.
  8. Dustmatova ZSh, Sirodjidinova UY, Ismoilov SD. Prichiny smertnosti detey, bol’nykh miliarnym tuberkulyozom oslozhnyonnym meningitom [Causes of deaths of children with large miliary tuberculosis complicated by meningitis]. Avicenna Bulletin (Vestnik Avitsenny). 2010;1:83-5.

Authors' information:


Sirodjidinova Umrinisso Yusupovna,
Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Professor at the Department of Phthisiopulmonology at ATSMU

Bobokhodjaev Oktam Ikramovich,
Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of Phthisiopulmonology at ATSMU

Pirov Kadridin Ikromovich,
candidate for a degree at the Department of Phthisiopulmonology at ATSMU

Sirodjidinov Fakhridin Salohidinovich,
candidate for a degree at the Department of Phthisiopulmonology at ATSMU

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Sirodjidinova Umrinisso Yusupovna

Doctor of Medical Sciences, Full Professor Professor at the Department of Phthisiopulmonology at ATSMU

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Azizbekova Street, 45

Tel.: (+992) 988 659457

E-mail: umrinisso@yandex.ru

Materials on the topic: