Morphology

doi: 10.25005/2074-0581-2017-19-2-194-197
COMPARATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF POORLY DIFFERENTIATED SEROUS AND ENDOMETRIOID OVARIAN CARCINOMAS

N.M. Khmelnitskaya1, Z.Yu. Melieva1, V.A. Lipova1, F.Yu. Melieva1

1Department of Pathological Anatomy, North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

Objective: Detection of the morphological symptoms for differential diagnostic of the serous and endometrioid ovarian carcinomas with a low degree of differentiation.

Methods: The results of morphological diagnostics of 100 patients of different age groups suffering from ovarian cancer were analyzed.

Results: Determination of specific histological and cellular features of cancer cells, helping to distinguish poorly differentiated serous carcinoma from endometrioid ovarian cancer with reduced differentiation.

Conclusion: The carried out studies allows to establish a histogenetic morphological diagnosis on the basis of the analysis of the operating material, rationally drawing up a plan for treating the patient and determining the prognosis of the disease. It is necessary to carry out a macro- and microscopic examination of the operating material using the traditional methods of staining, as well as with the use of immunohistochemistry

Keywords: Poorly differentiated ovarian carcinomas, clinical stages of tumour spread, morphology, immunohistochemistry.

Download file:


References
 1. Asaturova AV. Sovremennye predstavleniya o rannikh etapakh patogeneza raka yaichnikov [Elektronnyy nauchnyy zhurnal] El. № FS77-34132 [Modern ideas about the early stages of the pathogenesis of ovarian cancer]. Problemy nauki i obrazovaniya. 2015;5.
 2. Zhordania KI, Payanidi YuG, Kalinicheva EV. Novaya paradigma v etiologii seroznogo raka yaichnikov [A new paradigm in the etiology of serous ovarian cancer]. Rossiyskiy bioterapevticheskiy zhurnal. 2014;13(2):95-102.
 3. Zhordania KI, Payanidi YuG, Kalinicheva EV. Dva puti razvitiya seroznogo raka yaichnikov [Two ways of developing serous ovarian cancer]. Onkoginekologiya. 2014;2:42-8.
 4. Karapetyan VP. Prognosticheskoe znachenie ekspressii belka Ki 67 v tkani opukholi bol’nykh rakom yaichnikov I-II [Prognostic value of expression of Ki 67 protein in tumor tissue of patients with ovarian cancer I-II]. Rossiyskiy bioterapevticheskiy zhurnal. 2010;9(3):31-5.
 5. Grigoruk OG, Bogatyryov VN, Lazarev AF. Tsitologicheskaya i immunotsitokhimicheskaya diagnostika zlokachestvennykh opukholey yaichnika [Cytological and immunocytochemical diagnosis of malignant ovarian tumors]. Effektivnaya farmakoterapiya. 2012;1:42-54.
 6. Aksel EM. Statistika zlokachestvennykh novoobrazovaniy zhenskoy polovoy sfery [Statistics of malignant neoplasms of the female sexual sphere]. Onkoginekologiya. 2012;1:18-24.
 7. Urmancheeva AF, Kutusheva GF, Ulrikh EA. Opukholi yaichnikov (klinika, diagnostika i lechenie) [Tumors of the ovaries (clinic, diagnosis and treatment)]. St. Petersburg, RF: «Izdatel’stvo N-L»; 2012. 68 p.
 8. Chebner BE, Linch TD, Longo DL. Rukovodstvo po onkologii. Per. s angl. [Guide to oncology]. Moscow, RF: MEDpress-inform; 2011. 656 p.
 9. Neyshtadt EL, Ozhiganova IN. Epitelial’nye opukholi yaichnikov [Epithelial tumors of the ovaries]. Biblioteka patologoanatoma. 2010;116:3-84.
 10. Neyshtadt EL, Ozhiganova IN. Opukholi yaichnika [Tumors of the ovary]. St. Petersburg, RF: «Izdatel’stvo FOLIANT»; 2014. 352 p.
 11. Khmelnitskaya NM, Melieva ZYu, Melieva FYu. Makroskopicheskie osobennosti adenokartsinom yaichnikov [Macroscopic features of ovarian adenocarcinoma]. Avicenna Bulletin [Vestnik Avitsenny]. 2010;2:52-7.
 12. Ozhiganova IN. Morfologiya raka yaichnikov v klassifikatsii VOZ 2013 goda [Morphology of ovarian cancer in the WHO classification 2013]. Prakticheskaya onkologiya. 2014;15(4):143-52.
 13. Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS, Young RH. WHO Classification of Tumours of Female Reproductive Organs. Fourth Edition. Lyon: IARC Press; 2014. 307 p.
 14. Granov AM, Vinokurov VL. Prakticheskaya onkologiya. Rukovodstvo dlya vrachey [Practical oncology. A guide for doctors]. St. Petersburg, RF: «Izdatel’stvo FOLIANT»; 2012. 320 p.
 15. Melieva FYu, Melieva ZYu, Lipova VA. Morfologicheskaya kharakteristika raka molochnoy zhelezy u zhenskogo naseleniya g. Sankt-Peterburg [Morphological characteristics of breast cancer in the female population of St. Petersburg]. Avicenna Bulletin [Vestnik Avitsenny]. 2010;1:93-7.

Authors' information:


Khmelnitskaya Natalia Mikhaylovna,
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Pathological Anatomy, NWSMU named after I.I. Mechnikov

Melieva Zukhra Yusufdzhanovna,
Assistant of the Department of Pathological Anatomy of the NWSMU named after I.I. Mechnikov

Lipova Valentina Aleksandrovna,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy, NWSMU named after I.I. Mechnikov

Melieva Fotima Yusufdzhanovna,
Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Pathological Anatomy, NWSMU named after I.I. Mechnikov

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Melieva Zukhra Yusufdzhanovna

Assistant of the Department of Pathological Anatomy NWSMU after I.I. Mechnikov

191015 Russian Federation, Saint-Petersburg, Kirochnaya Str. 41

Tel: (+7) 812 303 5000 (ext. 8323); (+7) 952 237 3120

E-mail: melievazukhra@rambler.ru

Materials on the topic: