Literature Reviews

doi: 10.25005/2074-0581-2018-20-1-103-112
PLACE AND VALUE OF ENDOVASCULAR AND HYBRID TECHNOLOGIES IN TREATMENT OF LOWER EXTREMITY PERIPHERAL ARTERY DISEASE

Kh.S. Mukhammadieva1, A.D. Gaibov2, A.K. Baratov1, E.L. Kalmykov3, O. Nematzoda1, D.A. Rahmonov

1Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery, Dushanbe, Republic of Tajikistan
2Department of Surgical Diseases № 2, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan
3Division of Science and Innovation, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Objective: The article analyzed the possibilities of hybrid and endovascular operations in the treatment of patients with chronic ischemia of the lower limbs. The analysis of the literature shows that at the present stage these interventions are being applied more and more often, often being an alternative to traditional operations. Most researchers have proven that when performing hybrid and endovascular operations, a low incidence of cardiovascular events and infectious complications is noted, and in most cases, it is possible to save the limb. However, the effectiveness of this or that method of treating peripheral artery disease of the lower limbs depends both on the degree of limb ischemia and anatomical level of the lesion where performed revascularization. To date, the literature on this issue does not have a definitive answer regarding the priority in choosing the method of revascularization of the limb. This is primarily due to the type of arterial lesion, the level of occlusion or stenosis, and the presence of severe comorbid status, the experience of the surgeon and the technical equipment of the clinic.

Keywords: Atherosclerosis , lower limb ischemia , hybrid operations, angioplasty, stenting , amputation .

Download file:


References
 1. Gavrilenko AV, Van S, Al-Yusef NN. Sovremennye vozmozhnosti v prognozirovanii rezul'tatov khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh s kkhronicheskoy ishemiey nizhnikh konechnostey [Modern possibilities to predict surgical outcomes in patients with chronic lower limb ischemia]. Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgiya. 2017;10(5):52-7. Availa-ble from: http://dx.doi.org/10.17116/kardio201710552-57.
 2. Blecha MJ. Critical limb ischemia. Surg Clin North Am. 2013;93(4):789-812. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.suc.2013.04.006.
 3. Glushkov NI, Shlomin VV, Ivanov MA, Puzdryak PD, Artyomova AS, Bondarenko PB. Sravnitel’naya otsenka razlichnykh metodov revaskulya-rizatsii pri mnogourovnevoy perifericheskoy arterial'noy bolezni [Com-parative evaluation of various methods of revascularization for multifocal peripheral artery disease]. Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgi-ya. 2018;11(2):24-30. Available from: http://dx.doi.org/10.17116/kardio201811224-30.
 4. Gaibov AD, Kalmykov EL, Kamolov AN. Amputatsii nizhnikh konech-nostey pri ikh khronicheskoy kriticheskoy ishemii (obzor literatury) [Low extremity amputation in treatment of chronic critical limb ischemia (data review)]. Kardiologiya i serdechno-sosudistaya khirurgiya. 2009;2(2):40-u6.
 5. Pityk AI, Prasol VA, Boyko VV. Revaskulyarizatsiya nizhnikh konech-nostey u bol’nykh s kriticheskoy, obuslovlennoy porazheniem in-fraingvinal'nykh arteriy [Revascularization of lower limbs in patients with critical ischaemia induced by lesions of infrainguinal arteries]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2014;20(4):153-8.
 6. Aho PS, Venermo M. Hybrid procedures as a novel technique in the treatment of critical limb ischemia. Scand J Surg. 2012;101(2):107-13. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/145749691210100206.
 7. Thukkani AK, Kinlay S. Endovascular intervention for peripheral artery disease. Circ Res. 2015;116(9):1599-613. Available from: http://dx.doi.org/ 10.1161/CIRCRESAHA.116.303503.
 8. Dosluoglu HH, Lall P, Blochle R, Harris LM, Dryski ML. Clinical presen-tation and outcome after failed infrainguinal endovascular and open revas-cularization in patients with chronic limb ischemia. J Vasc Surg. 2013;58(1):98-104.e1. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2012.12.076.
 9. Chung J, Modrall JG, Ahn C, Lavery LA, Valentine RJ. Multidisciplinary care improves amputation-free survival in patients with chronic critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2015;61(1):162-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2014.05.101.
 10. Mustapha JA, Diaz-Sandoval LJ. Balloon angioplasty in tibioperoneal in-terventions for patients with critical limb ischemia. Tech Vasc Interv Radi-ol. 2014;17(3):183-96. Available from: http://dx.doi.org/10.1053/j.tvir.2014.08.007.
 11. Kazakov YuI, Lukin IB, Kazakov AYu, Efimov SYu, Velikov PG. Vybor metoda rekonstruktsii sosudov pri kriticheskoy ishemii nizhnikh konech-nostey [Choosing the method of reconstruction for lower-limb critical is-chemia]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2015;21(2):152-8.
 12. Kazakov YuI, Lukin IB. Vybor metoda rekonstruktivnoy operatsii u bol’nykh s ateroskleroticheskoy okklyuziey bedrenno-podkolenno-bertsovogo segmenta v stadii kriticheskoy ishemii [Choosing the method of reconstructive operation in patients with atherosclerotic occlusion of the femoral-popliteal-tibial segment in the stage of critical ischaemia]. An-giologiya i sosudistaya khirurgiya. 2014;20(3):135-140.
 13. Gavrilenko AV, Kotov AE, Kochetov SV. Taktika khirurgicheskogo lech-eniya bol’nykh s kriticheskoy ishemiey nizhnikh konechnostey IV stepeni [Tactics of surgical treatment of patients with critical ischemia of lower ex-tremities of the IV degree]. Annaly khirurgii. 2010;3:5-8.
 14. Sazhinov AP, Chupin AV, Lukinsky AV. Effektivnost' razlichnykh vidov bedrenno-podkolenno-bertsovykh shuntirovaniy [Efficacy of various types of femoropopliteal crural bypass grafting]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2014;20(3):129-33.
 15. Yanushko VA, Tirlyuk DV, Ladygin PA, Isachkin DV. Sovremennye podkhody diagnostiki i lecheniya mnogourovnevykh porazheniy arteriy nizhnikh konechnostey nizhe pakhovoy skladki v stadii kriticheskoy ishemii [Current approaches to diagnostics and treatment of multi-layered lower limbs arteries lesions below the inguinal fold at the critical ischemia stage]. Novosti khirurgii. 2011;19(6):115-28.
 16. Karpovich DI. Osnovnye predposylki k khirurgicheskomu lecheniyu obliteriruyushchego ateroskleroza infraingvinal'nykh arteriy na fone kriticheskoy ishemii nizhnikh konechnostey [Basic prerequisite of surgical treatment obliterating atherosclerosis of infrainguinal artery associated with critical lower limb ischemia]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2014;3:128-33.
 17. Iida O, Soda Y, Kawasaki D, Hirano K, Yamaoka T, Suzuki K, et al. An-giographic restenosis and its clinical impact after infrapopliteal angioplas-ty. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012;44(4):425-31. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2012.07.017.
 18. Naoum JJ, Arbid EJ. Endovascular techniques in limb salvage: infrapop-liteal angioplasty. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2013;9(2):103-7.
 19. Mc Phee JT, Nguyen LL, Ho KJ, Ozaki CK, Conte MS, Belkin M. Risk prediction of 30-day readmission after infrainguinal bypass for critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2013;57(6):1481-8.
 20. Papoyan SA, Abramov IS, Maitesyan DA, Verigo AV, Eremenko AG, Baldin VL, i dr. Gibridnye operatsii pri mnogoetazhnykh porazheniyakh arteriy nizhnikh konechnostey [Hybrid operations in multilevel lesions of lower-limb arteries]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2012;18(2):138-41.
 21. Huynh TT, Bechara CF. Hybrid interventions in limb salvage. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2013;9(2):90-4.
 22. Zou J, Xia Y, Yang H, Ma H, Zhang X. Hybrid endarterectomy and endo-vascular therapy in multilevel lower extremity arterial disease involving the femoral artery bifurcation. Int Surg. 2012;97(1):56-64. Available from: http://dx.doi.org/10.9738/0020-8868-97.1.56.
 23. Clair D, Shah S, Weber J. Current state of diagnosis and management of critical limb ischemia. J Curr Cardiol Rep. 2012;14(2):160-70. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s11886-012-0251-4.
 24. Conrad MF, Crawford RS, Hackney LA, Paruchuri V, Abularrage CJ, Patel VI, et al. Endovascular management of patients with critical limb is-chemia. J Vasc Surg. 2011;53(4):1020-5. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.10.088.
 25. Iida O, Nakamura M, Yamauchi Y, Kawasaki D, Yokoi Y, Yokoi H, et al. OLIVE Investigators. Endovascular treatment for infrainguinal vessels in patients with critical limb ischemia OLIVE Registry, a prospective, multi-center study in Japan with 12-month follow-up. Circ Cardiovasc Interv. 2013;6(1):68-76. Available from: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.975318.
 26. Singh KP, Sharma AM. Critical limb ischemia: current approach and fu-ture directions. J Cardiovasc Trans Res. 2014;7(4):437-45. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s12265-014-9562-8.
 27. Lee LK, Kent KC. Infrainguinal occlusive disease: endovascular interven-tion is the first line therapy. Adv Surg. 2008;42:193-204.
 28. Gaibov AD, Sultanov DD, Kalmykov EL, Sadriev ON, Baratov AK, Mukhammadieva KhS. Pervyy opyt «gibridnykh» operatsiy pri obliteriruyushchikh zabolevaniyakh arteriy nizhnikh konechnostey v Respublike Tadzhikistan [First experience of “hybrid” surgery of oblitera-tion diseases of lower limb arteries in Republic of Tajikistan]. Zdra-vookhranenie Tadzhikistana. 2017;3:27-35.
 29. Shyogolev AA, Papoyan SA, Mitichkin AE, Kvitsaridze BA, Mutayev MM, Krasnikov AP, i dr. Gibridnye operatsii pri ateroskleroticheskom porazhenii arteriy nizhnikh konechnostey [Hybrid procedures for lower extremity arterial disease]. Khirurg. 2016;11-12:91-6.
 30. Baroi LG, Verbist J, Peeters P, Popa RF. Clinical and epidemiological as-sessment concerning hybrid revascularization techniques in the treatment of multilevel arterial occlusive disease. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2014;118(3): 764-71.
 31. Smolock CJ, Anaya-Alaya JE, El-Sayed HF, Naoum JJ, Lumsden AB, Davies MG. Clinical efficacy of concomitant tibial interventions associated with superficial femoral artery interventions in critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2013;57(1):19-27. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2012.06.110.
 32. Fernandez N, McEnaney R, Marone LK, Rhee RY, Leers D, Makaroun M, Chaer RA. Multilevel versus isolated endovascular tibial interventions for critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2011;54(3):722-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2011.03.232.
 33. Patel SD, Donati T, Zayed H. Hybrid revascularization of complex multi-level disease: a paradigm shift in critical limb ischemia treatment. J Cardi-ovasc Surg (Torino). 2014;55(5):613-23.
 34. Balaz P, Rokosny S, Bafrnec J, Björck M. The role of hybrid procedures in the management of peripheral vascular disease. Scand J Surg. 2012;101(4):232-7. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/145749691210100402.
 35. Zhou M, Huang D, Liu C, Liu Z, Zhang M, Qiao T, Liu CJ. Comparison of hybrid procedure and open surgical revascularization for multilevel in-frainguinal arterial occlusive disease. Clin Interv Aging. 2014;9:1595-603. Available from: http://dx.doi.org/10.2147/CIA.S66860.
 36. Joh JH, Joo SH, Park HC. Simultaneous hybrid revascularization for symptomatic lower extremity arterial occlusive disease. Exp Ther Med. 2014;7(4): 804-10. Available from: http://dx.doi.org/10.3892/etm.2014.1513.
 37. Balaz P, Rokosny S, Wohlfahrt P, Adamec M, Janousek L, Björk M. Ear-ly and late outcomes of hybrid endovascular and open repair procedures in patients with peripheral arterial disease. Vasa. 2013;42(4):292-300. Available from: http://dx.doi.org/10.1024/0301-1526/a000290.
 38. Slovut DP, Demaioribus CA. Hybrid revascularization using Silverhawk atherectomy and infrapopliteal bypass for limb salvage. Ann Vasc Surg. 2007;21(6):796-800. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2007.07.008.
 39. Piazza M, Ricotta JJ, Bower TC, Kalra M, Duncan AA, Cha S, et al. Iliac artery stenting combined with open femoral endarterectomy is as effective as open surgical reconstruction for severe iliac and common femoral oc-clusive disease. J Vasc Surg. 2011;54(2):402-11. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2011.01.027.
 40. Vachyov AN, Mikhaylov MS, Sukhorukov VV, Surkova EA, Gureev AD, Krugomov AV, i dr. Khirurgicheskoe lechenie bol’nykh s sochetaniem kriticheskoy ishemii nizhnikh konechnostey pri porazhenii aorto-podvzdoshnogo segmenta i ishemicheskoy bolezni serdtsa [Surgical treat-ment of patients with critical ischemia of lower limbs originating from aor-toiliac lesions and concomitant coronary artery disease]. Patologiya krovoobrashcheniya i kardiokhirurgiya. 2013;1:73-8.
 41. Uchkin IG, Shugushev ZH, Talov NA, Bagdasaryan AG, Gonsales AK, Khmyrova AV. Opyt primeneniya gibridnykh metodik khirurgicheskogo lecheniya patsientov s kriticheskoy ishemiey nizhnikh konechnostey [Ex-perience with hybrid techniques of surgical treatment of patients with low-er limb critical ischaemia]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2013;18(2):48-57.
 42. Chang RW, Coodney PP, Baek JH, Nolan BW, Rzucidlo EM, Powell RJ. Long-term results of combined common femoral endarterectomy and iliac stenting/stent grafting for occlusive disease. J Vasc Surg. 2008;48(2):362-7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2008.03.042.
 43. Slovut DP, Sullivan TM. Combined endovascular and open revasculariza-tion. Ann Vasc Surg. 2009;23(3):414-24. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2008.12.001.
 44. Matsagkas M, Kouvelos G, Arnaoutoglou E, Papa N, Labropoulus N, Tassiopoulos A. Hybrid procedures for patients with critical limb ische-mia and severe common femoral artery atherosclerosis. Ann Vasc Surg. 2011;25(8):1063-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2011.07.010.
 45. Antoniou GA, Sfyroeras GS, Karathanos C, Achouhan H, Koutsias S, Vretzakis G, Giannoukas AD. Hybrid endovascular and open treatment of severe multilevel lower extremity arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009;38(5):616-22. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2009.06.016.
 46. Rusin VI, Popovich YuM, Korsak VV, Rusin VV. Mesto gibridnoy khirurgii pri lechenii kriticheskoy ishemii nizhnikh konechnostey [The place of hybrid surgery in treatment of critical lower limb ischemia]. Novosti khirurgii. 2014;22(1):244-51.
 47. Taurino M, Persiani F, Fantozzi C, Ficarelli R, Rizzo L, Stella N. Trans-Atlantic Inter-Society Consensus II C and D iliac lesions can be treated by endovascular and hybrid approach: A Single-Center Experience. Vasc Endovasc Surg. 2014;48(2):123-8. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/1538574413512381.
 48. Nakayama M, Sakamoto F. Proximal direct endarterectomy combined with simultaneous distal endovascular therapy for chronic full-length oc-clusion of the superficial femoral artery in elderly patients. Asian J Surg. 2013;36(3):104-10. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.asjsur.2012.11.006.
 49. Frants VV, Ivchenko OA, Ivchenko AO. Preimushchestva gibridnykh operatsiy v sosudistoy khirurgii s ispol'zovaniem elastichnykh stentov iz nikelida titana TN-10 [Advantages of hybrid surgery using elastic stents of nikelid-titanium TН-10 in vascular surgery]. Byulleten' sibirskoy meditsiny. 2011;10(1):122-6.
 50. Troitskiy AV, Bekhtev AG, Khabazov RI, Belyakov GA, Lytsenko ER, Kolodiev GP. Gibridnaya khirurgiya pri mnogoetazhnykh aterosklerotich-eskikh porazheniyakh arteriy aorto-podvzdoshnogo i bedrenno-podkolennogo segmentov [Hybrid surgery for diffuse atherosclerotic le-sions of aorto-iliac and femoro-popliteal arterial segments]. Diagnostich-eskaya i intervenetsionnaya radiologiya. 2012;6(4):67-77.
 51. Tsygankov VN, Frantsevich AM, Fyodorov EE. Bifurkatsionnoe stentiro-vanie vnutrenney i naruzhnoy podvzdoshnykh arteriy pri lechenii sindro-ma Lerischa [Bifurcation stenting of internal and external iliac arteries in Leriche syndrome]. Diagnosticheskaya i interventsionnaya radiologiya. 2014;8(4):98-102.
 52. Dibirov MD, Dibirov AA, Gadzhimuradov RU, Tereshchenko SA, Sob-oleva SR, Ramazanova II, i dr. Distal'nye rekonstruktsii pri kriticheskoy ishemii nizhnikh konechnostey u bol’nykh starshikh vozrastnykh grupp [Distal reconstructions under critical lower limb ischemia in elderly pa-tients]. Khirurgiya. 2009;1:49-52.
 53. Cassius Iyad N, Chaar O, Leers S, Marone L, Cho J, Baril DT, et al. Low-er extremity revascularization (LER) in young patients: Have endovascu-lar options impacted practice and outcomes?. J Vasc Surg. 2010;52(3):802-3. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.06.025.
 54. Kalmykov EL, Suchkov IA, Nematzoda ON. K voprosu o poyasnichnoy simpatektomii [On the problem of lumbar sympathectomy]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2017;23(4):181-5.
 55. Nikulnikov PI, Ratushnyuk AV, Guch AA. Profilaktika tromboticheskikh oslozhneniy rekonstruktivnykh operatsiy, vypolnennykh po povodu okklyuzii magistral'nykh arteriy v bedrenno-podkolennom segmente [Prophilaxis of throbotic complications of reconstructive interventions for occlusion of the main arteries of femoral-popliteal segment]. Klinichna khirurgiya. 2008;7:24-7.
 56. El-Sayed HF. Bypass surgery for lower extremity limb salvage: vein by-pass. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2012;8(4):37-42.
 57. Sazhinov AP, Lukinskiy AV, Chupin AV. Puti uluchsheniya prokhodimosti bedrenno-podkolenno-bertsovykh shuntov [Ways to im-prove patency of the femoral-popliteal-crural bypass grafts]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2014;20(1):141-5.
 58. Ricco JB, Thanh Phong L, Belmonte R, Schneider F, Valagier A, Illumina-ti G, et al. Open surgery for chronic limb ischemia: a review. J Cardiovasc Surg (Torino). 2013.54(6):719-27.
 59. Gavrilenko AV, Voronov DA. Gennye tekhnologii stimulyatsii angiogene-za kak innovatsionnoe napravlenie v angiologii i sosudistoy khirurgii [Ge-netic engineering technologies of stimulating angiogenesis as an innovation trend in angiology and vascular surgery]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2015;21(2):7-14.
 60. Sukovatykh BS, Itinson AI, Knyazev VV, Magamedalieva KS, Savchuk OF. Diagnosticheskie i lechebnye vozmozhnosti poyasnichnoy khimich-eskoy desimpatizatsii u bol’nykh khronicheskimi obliteriruyushchimi zabolevaniyami arteriy nizhnikh konechnostey [Diagnostic and therapeutic possibilities of lumbar chemical sympathectomy in patients with chronic obliterating diseases of lower-limb arteries]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya. 2008;14(3):32-8.
 61. Cherr GS, Wang J, Zimmerman PM, Dosluoglu HH. Depression is associ-ated with worse patency and recurrent leg symptoms after lower extremity revascularization. J Vasc Surg. 2007;45(4):744-50. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2006.11.057.
 62. Ghoneim B, Elwan H, Eldaly W, Khairy H, Taha A, Gad A. Management of critical lower limb ischemia in endovascular era: experience from 511 patients. Int J Angiol. 2014;23(3):197-206. Available from: http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1382825.
 63. Gabrielli R, Rosati MS, Vitale S, Baciarello G, Siani A, Chiappa R, et al. Randomized controlled trial of remote endarterectomy versus endovascu-lar intervention for Trans Atlantic Inter-Society Consensus II D fem-oropopliteal lesions. J Vasc Surg. 2012;56(6):1598-605. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2012.06.081.
 64. Mehta M, Paty PSK, Roddy SP, Kreienberg PB, Sternbach Y, Taggert JB, et al. Standardized angioplasty and stenting techniques for sfa-popliteal TASC C and D lesions improve outcomes: A prospective evaluation. J Vasc Surg. 2010;52(Is: 3):802. Available from: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jvs.2010.06.024.
 65. Kirk J, Wilson R, Kovacs F, Tennant W, Braithwaite B, Habib S. Success-ful extra-anatomical recanalization of occluded superficial femoral arteries using the outback device - a report of 2 cases. Vasc Endovasc Surg. 2012;46(1):62-5. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/1538574411422959.
 66. Gonçalves FB, Verhagen HJM. Invited Comment on: “Benefit of revascu-larization to critical limb ischemia patients evaluated by a patient-oriented Scoring System”. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012;43(5):548. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2012.01.005.
 67. Cull DL, Langan EM, Gray BH, Jihnson B, Taylor SM. Open versus endovascular intervention for critical limb ischemia: A population-based study. J Am Coll Surg. 2010;210(5):555-63. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2009.12.019.
 68. Ovcharenko DV, Kaputin MYu. Tekhnicheskie aspekty subintimal’noy angioplastiki arteriy goleni [Technical issues of subintimal angioplasty of crural arteries]. Mezhdunarodnyy zhurnal interventsionnoy kardioangiologii. 2009;17:36-40.
 69. Fernandez N, McEnaney R, Marone LK, Rhee RY, Leers S, Makaroun M, Chaer RA. Predictors of failure and success of tibial interventions for criti-cal limb ischemia. J Vasc Surg. 2010;52(4):834-42. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.04.070.
 70. Saqib NU, Domenick N, Cho JS, Marone L, Leers S, Makaroun MS, Chaer RA. Predictors and outcomes of restenosis following tibial artery endovascular interventions for critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2013;57(3):692-9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2012.08.115.
 71. Pomposelli F. Arterial imaging in patients with lower extremity ischemia and diabetes mellitus. J Vasc Surg. 2010;52(3 Suppl):81S-91S. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.06.013.
 72. Korhonen M, Halmesmäki K, Lepäntalo M, Venermo M. Predictors of failure of endovascular revascularization for critical limb ischemia. Scand J Surg. 2012;101(3):170-6. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/145749691210100306.
 73. Antoniou GA, Chalmers N, Georgiadis GS, Lazarides MK, Antoniou SA, Serracino-Inglott F, Smyth JV, Murray D. A meta-analysis of endovascu-lar versus surgical reconstruction of femoropopliteal arterial disease. J Vasc Surg. 2013;57(1):242-53. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2012.07.038.
 74. Malas MB, Enwerem N, Qazi U, Brown B, Schneider EB, Reifsnyder T, et al. Comparison of surgical bypass with angioplasty and stenting of super-ficial femoral artery disease. J Vasc Surg. 2014;59(1):129-35. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2013.05.100.
 75. Kudo T, Chandra FA, Kwun WH, Haas BT, Ahn SS. Changing pattern of surgical revascularization for critical limb ischemia over 12 years: Endo-vascular vs open bypass surgery. J Vasc Surg. 2006;44(2):304-13. Avail-able from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2006.03.040.
 76. Baril DT, Chaer RA, Rhee RY, Makaroun MS, Marone LK. Endovascular interventions for TASC II D femoropopliteal lesions. J Vasc Surg. 2010;51(6):1406-12. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.01.062.
 77. Conte MS. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg (BASIL) and the (hoped for) dawn of evidence-based treatment for ad-vanced limb ischemia. J Vasc Surg. 2010;51(5 Suppl):69S-75S. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.02.001.
 78. Burke CR, Hanke PK, Hernandez R, Rectenwald JE, Krishnamurthy V, Englesbe MJ, et al. A contemporary comparison of aortofemoral bypass and aortoiliac stenting in the treatment of aortoiliac occlusive disease. Ann Vasc Surg. 2010;24(1):4-13. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.avsg.2009.09.005.
 79. Jongkind V, Akkersdjik GJ, Yeung KK, Wisselink W. A systematic review of endovascular treatment of extensive aortoiliac occlusive disease. J Vasc Surg. 2010;52(5):1376-83. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.04.080.
 80. Ahanchi SS, Panneton JM, Stout CL. A hybrid approach to recanalization of a chronic iliofemoral occlusion. J Vasc Surg. 2013;57(1):230-3. Availa-ble from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2012.07.046.
 81. Setacci C, Sirignano P, Galzerano G, Mazzitelli G, Sauro L, de Donato G, et al. Endovascular first as "preliminary approach" for critical limb ische-mia and diabetic foot. J Cardiovasc Surg (Torino). 2013;54(6):679-84.
 82. Pulli R, Dorigo W, Fargion A, Innocenti AA, Pratesi G, Marek J, et al. Early and long-term comparison of endovascular treatment of iliac artery occlusions and stenosis. J Vasc Surg. 2011;53(1):92-8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.034.
 83. Chen BL, Holt HR, Day JD, Stout CL, Stokes GK, Panneton JM. Subin-timal angioplasty of chronic total occlusion in iliac arteries: a safe and du-rable option. J Vasc Surg. 2011;53(2):367-73. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2010.08.073.
 84. Kosaev DV, Budagov IK, Namazov IL. Klinicheskie i patogeneticheskie aspekty operatsii revaskulyariziruyushchey osteotrepanatsii u bol’nykh s kriticheskoy ishemiey nizhnikh konechnostey [Clinical and pathogenetic aspects of the revascularizing osteotrepanation in patients with critical lower limb ischemia]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2013;4:19-24.

Authors' information:


Mukhammadieva Khotira Sukhrobdzhanovna,
Postgraduate Student of the Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

Gaibov Alidjon Djuraevich,
Corresponding Member of Academy of Medical Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Medical Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Surgical Diseases № 2, Avicenna Tajik State Medical University

Baratov Alisher Kenjaevich,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Endovascular Surgeon, Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

Kalmykov Egan Leonidovich,
Candidate of Medical Sciences, Research Fellow, Division of Science and Innovation, Avicenna Tajik State Medical University

Nematzoda Okildjon,
Candidate of Medical Sciences, Leading Researcher of the Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

Rahmonov Dzhamakhon Ahmedovich,
Candidate of Medical Sciences, Director of the Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

Conflicts of interest: No conflict

Address for correspondence:


Nematzoda Okildjon

Candidate of Medical Sciences, Leading Researcher of the Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, str. Sanoi, 33

Tel.: (+992) 915 250055

E-mail: sadriev_o_n@mail.ru